گردشگري ايران

گردشگري ايران

اهميت قطعي يك پيامك مفيد

 

تجارت هاي پنل پيامك بزرگ و كوچك در حال استفاده از بازاريابي پيامكي هستند تا پنل اس ام اس بتوانند با مشتريان خود ارتباط برقرار نمايند. پنل اس ام اس پنل پيامك اگر اين شيوه از بازاريابي به درستي اجرا شود،  پنل اس ام اس مي تواند موجب جلب توجه ها به سمت برند شما و فروش پنل پيامك شود. اما بسياري تجارت ها برخلاف مزايايي كه در رابطه با بازاريابي پيامكي مي شناسند، هنوز درباره استفاده  پنل پيامك از آن دو دل پنل اس ام اس هستند. يكي از دلايلي كه مي توان موجب به وجود آمدن اين دودلي شود آن است كه مديران پنل پيامك نگران هستند كه پيامك هايشان به عنوان اسپم در نظر گرفته شود. علي رغم اينكه  پنل اس ام اس اين نگران به جا مي باشد، اما شيوه هاي زيادي وجود دارد كه از اين موضوع جلوگيري مي نمايد. در اينجا به راهنمايي پنل پيامك پايه براي پنل پيامك ايجاد پيامك هاي گروهي مفيد اشاره مي نماييم كه مي تواند به شما پنل اس ام اس در برقراري ارتباط با مشتريان ياري رساند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۹:۱۶ | گردشگري ايران
پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

تسهيلات و خدمات گردشگري

 

 به عنوان يكي از بنيادي ترين اشكال عرضه در صنعت گردشگري بيشترين حجم درآمدزايي را براي جوامع ميزبان به ارمغان مي آورند هتل هاي كيش. لازم به ذكراست كه براي ارائه تسهيلات و خدمات گردشگري مطلوب بايد ابتدا زير ساختهايي تأمين شود و  هتل هاي كيش در واقع زيرساختها بخش عمده اي از اين ركن را تـشكيل مـي دهنـد. دسترسيها (زميني، هوايي، دريايي)، آب آشاميدني و تأسيسات فاضلاب، خدمات بهداشتي و فوريتهاي پزشكي، تأمين انواع انرژي، و  هتل هاي كيش ارتباطات( سيستم مخابرات، پست، اينترنت) در حوزه زيرساختها قـرار هتل هاي كيش مـي گيـرد و ايـن عوامـل در توسعه گردشگري نقش بسيار كليدي ايفا مي كنند. آنچه در توسعه زيرساختها حائز اهميـت و در توسـعه فعاليتهـاي گردشگري قابل توجه است استفاده جامعه ميزبان از اين تسهيلات است. بدين صـورت كـه گرچـه بـسياري هتل هاي كيش از ايـن زيرساختها با هدف توسعه گردشگري ايجاد مي شوند، اما مردم ساكن در جامعه ميزبان نيز از اين امكانـات اسـتفاده نموده و بدين گونه توسعه گردشگري منجر به توسعه فرابخشي، بويژه در مناطق روستايي هتل هاي كيش شده و ميـزان رضـايت از هتل هاي كيش زندگي مردم بومي را افزايش مي دهد. يكي ديگر از منافع توسعه مناسب و اصولي زير هتل هاي كيش ساختهاي گردشگري، كـاربرد آنها در حفاظت محيط زيست و پيشگيري از آلودگي آب و هوا مي باشد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۹:۰۱ | گردشگري ايران
هتل هاي كيش، كيش، هتل، هتل هاي،

تعريف تسهيلات و خدمات گردشگري

 

در فرهنگ جهانگردي  هتل هاي شيراز مجموعة تأسيسات و تجهيزات مربوط به حمل و نقل، اقامت، پذيرائي، تفريح و خـدمات جنبي  هتل هاي شيراز مربوط به هتل هاي شيراز گردشگري را تسهيلات و خدمات گردشگري مينامند. تأسيسات اقامتي عمدتاً عبارتنـد از: هتلهـا و مهمانخانهها، اردوگاههاي گردشگري، پانسيونها و متلها و تأسيسات پذيرايي نيز از رستورانها، دكههاي اغذيه فروشي هتل هاي شيراز ، كافهها و قهوه خانهها و نظاير اينها تشكيل ميشود. تأسيسات تفريحي عبارتند از پاركها، اسـتخرهاي شـنا، هتل هاي شيراز پيـستهاي ورزشي، كلوپها و نظاير آنها. در كنار اين تأسيسات يك سلسله فعاليتهاي خدماتي وجود دارنـد هتل هاي شيراز كـه  هتل هاي شيراز غيـر مـستقيم در خدمت جهانگردي قرار ميگيرند. اين خدمات عمدتاً عبارتند از: پمپهاي بنزين، تعميرگاههاي اتومبيل، فرودگـاه، راه آهن، ترمينالهاي مسافربري، بانكها، آژانسهاي مسافرتي، مركز مراقبتهاي هتل هاي شيراز ايمني و بـسياري ديگـر از خـدمات جنبـي مورد نياز.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۸:۴۵ | گردشگري ايران
هتل هاي شيراز، شيراز، هتل،

اهميـت جاذبـه هـاي گردشگري

 

بـه حدي است كه وجود امكانات اقامتي و پذيرائي، فروشگاههاي سوغاتي، و صنايع دستي حداقل به وجود چند جاذبه اوليه  هتل اصفهان بستگي دارد  هتل اصفهان كه اين جاذبه هاي اوليه ممكن است به صورت منفرد بوده و يا اينكـه بـا جاذبـه هـاي بزرگتـر يـا كوچكتر خود تركيب شده باشند. شناخت رابطه بين انواع جاذبـه هـاي مختلـف يكـي هتل اصفهان از مهمتـرين مراحـل توسـعه گردشگري هتل اصفهان است. شناسايي و معرفي ويژگيها، جذابيتها، و توانهاي بالقوه هتل اصفهان و بالفعل جاذبه ها از اركان اساسـي صـنعت گردشگري بوده و معياريست براي تعيين ظرفيـت پـذيرش گردشـگران، برنامـه ريـزي و توسـعه بـازار و مـديريت بازاريابي. جاذبه هاي گردشگري با توجه به تنوع، منحصربفرد هتل اصفهان بودن، درجه اعتبار و  هتل اصفهان سنديت، ارتبـاط و مجـادرت بـا ساير جاذبه ها، در دسترس بودن، زنده بودن هتل اصفهان و موقعيت استقرار داراي اهميت و ميزان كشش پذيري متفاوتي هـستند

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۸:۳۳ | گردشگري ايران
هتل اصفهان، هتل، اصفهان،

نقش جاذبه ها به عنوان اركان گردشگري

 

 تعريف جاذبه: هر پديده يا عامل انگيزشي كه در مقصد جذابيت ايجاد كرده و منجر به مسافرت فرد يا افرادي از نقاط مختلف به مقصد گردشگري شود جاذبه ناميده مي شود.جاذبه ها را در ادبيات گردشگري بـه دو دسـته تقـسيم مي كنند. جاذبه هتل هاي مشهد  هاي طبيعي و جاذبه هاي فرهنگي كه هر كدام از اين انواع طيف متنوع و گوناگوني از پديده ها را به خود اختصاص مي دهند. (طرح جامع توسعه گردشگري استان تهران،1385 ( وجود جاذبه ها يكي از مهمترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص اسـت. جاذبـه هـاي گردشـگري بـه عنوان عامل جذب با هتل هاي مشهد  توجه به ويژگيهاي خاص و جذابيتهايي كه دارند، مي توانند گردشگران را از نقـاط مختلـف و سرزمينهاي دور به سمت خود بكشانند. هر چقدر جاذبه گردشگري متنوع تر،منحـصربفردتر و جـذاب تـر باشـد از قدرت كشش بالاتري برخوردار خواهد بود و در نتيجه حوزه نفوذ وسيعتري خواهند داشت.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۸:۱۹ | گردشگري ايران
هتل هاي مشهد، هتل، مشهد،

فعاليت گسترده گردشگري

 

گردشگري فعاليتي گسترده رزرو هتل مشهد با ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي است. گـستردگي ايـن فعاليت به اندازهاي رزرو هتل مشهد است كه توسعه  رزرو هتل مشهد آن بدون برنامه ريزي اصولي و مديريت صحيح امكان پذير نيست. طبيعي اسـت كه پيشنياز انجام هر برنامه ريزي، رزرو هتل مشهد توجه به تعاريف واژگان پايه در زمينه گردشگري و انجام تحليلهاي  رزرو هتل مشهد درست و دقيق در اين رابطه است. بنا بر اين رزرو هتل مشهد لازم است گردشگري از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد، اركـان اصـلي آن نيز به درستي تعريف و تحليل گردد، همچنين نظريه هاي مختلف رزرو هتل مشهد در اين رابطه ارزيابي شوند و در نهايت طبقه بندي آن به درستي و البته بطور كامل انجام پذيرد. چرا كه هر بطور مثال هر نوع طبقه بندي،  رزرو هتل مشهد توريسم يـا معـادل فارسـيش گردشگري خاصي را ايجاد رزرو هتل مشهد مي نمايد و واضح است كه هر نوع از اين گردشـگريها جاذبـه هـاي مختلفـي دارنـد و تأسيسات و همچنين رزرو هتل مشهد خدمات رفاهي خاصي را نياز دارند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۸:۰۰ | گردشگري ايران
رزرو هتل مشهد، رزرو هتل، هتل،

گردشگري مذهبي و زيارتي

 

 اين نوع از گردشگري يك از رايجترين رزرو هتل اشكال گردشگري در سراسر جهان اسـت. جاذبههاي مذهبي، زيارتگاهها و اماكن مقدسه هر رزرو هتل ساله تعداد زيادي از گردشگران را به سوي خود جلب ميكنند. گردشگري بازرگاني و تجاري: رزرو هتل مهمترين رزرو هتل مسافرتهايي كه تحت اين عنوان صورت ميگيرد، عبارتند از: سفرهايي كه افراد براي شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي كالا و صنايع و يا سركشي و بازديد از تأسيسات كارخانهها و نظاير آن مينمايند. معمولاً در رزرو هتل مسافرتهاي بازرگاني محل اقامت اختياري نيست و هزينه اين قبيل مسافرتها به عهده شركتهاي تجاري است. افزايش مسافرتهاي بازرگاني و تجاري به روابط اقتصادي ميان كشورها بستگي دارد. 71 فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي – پژوهشي، سال ششم، شماره 23 ،پاييز 1388 گردشگري سياسي: مسافرت به رزرو هتل منظورشركت در اجلاس و مجامع بينالمللي، كنگـرههـا و سـمينارهاي  رزرو هتل سياسـي، جشنهاي ملي و مذهبي، مراسم ويژه مانند تـدفين رهبـران و شخـصيتهاي سياسـي، پيـروزي رهبـران احـزاب و بـه حكومت رزرو هتل رسيدن آنها و نظاير آن گردشگري سياسي خوانده ميشود. (رضواني ،1382 ،20-18 ( 1 اكوتوريسم: هتزر اولين فردي است كه در سال1965 واژه اكوتوريسم را به كار برده است. او به چنـد معيـار در اكوتوريسم اشاره  رزرو هتل دارد كه عبارتند از: كمترين اثر بر محيط زيست، كمترين اثر بر فرهنگهـاي بـومي.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۷:۴۵ | گردشگري ايران
رزرو هتل، هتل،

گردشگري درماني

 

 اين نوع از گردشگري شامل افراد هتل استقلال و گروههايي هستند كه براي استفاده از تغييرآب وهوا (بـا هدف پزشكي و درماني) استفاده از آبهاي معدني،  هتل استقلال گذران دوران نقاهت، معالجه و نظايرآن اقدام به مسافرت ميكنند. گردشگري فرهنگي و آموزشي: اين نوع هتل استقلال گردشگري براي آشنايي مواريث فرهنگي و هنري،آداب و رسوم، بناهـا و آثار تاريخي با هدفهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، صورت ميگيرد. گردشگري اجتماعي: در اين نوع هتل استقلال گردشگري ، عمدتاً هدفهاي اجتماعي هتل استقلال ، مردمشناسي، جامعهشناسـي و امثـال آن مورد نظر است. ديدار دوستان و خويشاوندان نيز از نوع گردشگري اجتماعي به شمار ميآيند. گردشگري ورزشي: هر نوع مسافرتي كه به منظور فعاليتهاي ورزشي باشد،  هتل استقلال گردشگري ورزشي ناميده ميشود، مانند اسكي، پيادهروي، كوهپيمايي، كوهنوردي، دوچرخهسواري، شكار، هتل استقلال شنا، هتل استقلال قايقراني شركت در مسابقات ورزشي و تماشاي مسابقات و امثال آن اين گونه مسافرتها ممكن است هتل استقلال بهصورت انفرادي و يا دستهجمعي صورت گيرد

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۷:۳۲ | گردشگري ايران
هتل استقلال، هتل، استقلال،

پيامك را در زمان مناسب ارسال كنيد

 

پيامك هاي مورد نظر را حتما در زمان مناسبي ارسال نماييد ، تا پنل اس ام اس مخاطبانتان از دريافت پيامك شما ناراحت نشوند و تبليغات منفي براي شما پنل پيامك ايجاد نشود ، همچنين  پنل اس ام اس دقت داشته باشيد كه زمان مناسب در طول كل روز نيست . اگر شما مي خواهيد بيشترين بازده را از پيامك هاي تبليغاتي داشته باشيد ، بايد در زمان مناسبي ارسال پيامك داشته  پنل پيامك باشيد ، مثلا اگر شما شغلي داريد كه مرتبط با كليه اعضاي خانواده مي باشد ، مثلا يك پارك تفريحي داريد ، بهترين زمان ارسال پيامك تلبيغاتي ، پنج شنبه ها و جمعه ها مي باشد ، اين انتخاب چند دليل دارد : يكي از دلايل عمده پنل اس ام اس در اين انتخاب ، امكان برنامه ريزي افراد براي پنج شنبه و جمعه پنل پيامك مي باشد ، دليل ديگر آن دور هم بودن كليه اعضاي خانواده مي باشد و ممكن است كه پيشنهاد شما را در جمع مطرح نمايند و نكته  پنل اس ام اس ديگر وقت و فكر باز افراد در اين زمان مي باشد . اما اگر شما كالايي پنل پيامك داريد كه بدرد صاحبان مشاغل يا كارخانه ها و … مي خورد بايد ارسال اس ام اس خود را به ايام هفته و ساعات اداري موكول نماييد ،  پنل اس ام اس مثلا فرض كنيد ميخواهيد يك نرم افزار حسابداري را بفروشيد ، پنل پيامك بايد در زمان هايي اين پيام كوتاه را ارسال كنيد كه مخاطبان شما در اداره باشند و بتوانند با پنل پيامك مديران يا همكاران خود مشورت داشته باشند .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۷:۲۰ | گردشگري ايران
پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

طبقه بندي گردشگري بر اساس وسيله سفر

 

 انجام هر نوع مسافرتي معمولاً توسط وسائط هتل هاي كيش حملونقل زميني، هوايي و يا دريايي صورت مي گيرد كه اين هتل هاي كيش عامل نيز خود ميتواند شكل خاصي از گردشگري را  هتل هاي كيش به نام توريسم زميني(جاده اي و ريلي)، هـوايي و يـا دريـايي را بـه وجود مي آورد. طبقه بندي گردشگري بر اساس انگيزه سفر انگيزه و هدف گردشگري هر چه كه باشد نيز ميتواند عـاملي بـراي طبقـه بنـدي گردشـگري هتل هاي كيش باشـد و توريـسم تفريحي، درماني، فرهنگي و آموزشي را تشكيل دهد كه درادامه به برخي از مهمترين  هتل هاي كيش آنها به اختصار اشاره ميشود. گردشگري تفريحي: اين نوع گردشگري شامل افراد يا گروههايي است هتل هاي كيش كه جهـت اسـتفاده ازتعطـيلات، تفـريح، استراحت، استفاده از آب و هواي گرمتر و خنكتر از محل اقامت خود به مسافرت ميروند. نياز به مـسافرت بـراي تفريح و استفاده از مرخصيهاي ساليانه و تعطيلات معمولاً با ميزان درآمد، سطوح آمـوزش، ميـزان جمعيـت، درصـد شهرنشيني، طول مدت هتل هاي كيش تعطيلات و اوقات فراغت در رابطه است. در انتخاب شهر و يا كشور محل اقامت نيز عواملي مانند هزينه رفتوبرگشت، هزينه هتل، غذا و نوشيدن و خريدهاي اضافي مؤثر است. گردشـگري تفريحـي معمـولا توسط هتل هاي كيش آژانسهاي مسافرتي ـ توريستي هر كشور انجام ميگيرد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۷:۰۷ | گردشگري ايران
هتل هاي كيش، كيش، هتل،
گردشگري ايران
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 2
بازديد ديروز : 5
بازديد كل : 411

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان